“ASKERLİK (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI'NIN TAM METNİ

BEDELLİ ASKERLİĞİN BEDELİ 5.500 STG

“ASKERLİK (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI'NIN TAM METNİ

CUMHURİYET MECLİSİ

HUKUK, SİYASİ İŞLER VE DIŞİLİŞKİLER KOMİTESİNİN

“ASKERLİK (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI (Y.T.NO: 174/3/2020)” NA İLİŞKİN RAPORUDUR

Komitemiz, 22, 29 Temmuz ve 6 Ağustos 2020 tarihlerinde yapmış olduğu toplantılarda, Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısını, Ek’teki Sunuş Gerekçesiyle, Başbakanlık, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı yetkililerinin vermiş olduğu bilgiler ışığında görüşmüş ve çalışmalarını tamamlamıştır. Ayrıca, Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt Milletvekili Sayın Menteş Gündüz, Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletveki Sayın Erkut Şahali, Toplumcu Demokrasi Partisi Girne Milletvekili Sayın Zeki Çeler ve Yeniden Doğuş Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Erhan Arıklı Komite toplantılarına katılarak çalışmalara katkıda bulunmuşlardır.

Komitemiz, Tasarının “Kısa İsim” yanbaşlıklı 1’inci maddesini aynen ve oybirliğiyle kabul etmiştir.

Komitemiz, Tasarının 2’nci maddesiyle değiştirilmesi öngörülen Esas Yasanın “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yurttaşlığı Devam Ederken Bir Başka Ülkede Askerlik Hizmeti Yapanlar veya Yurt Dışına Yerleşenler” yanbaşlıklı Geçici 4’üncü maddesinin (4)’üncü fıkrasına getirilen değişiklikle her ne sebeple olursa olsun 1 Ocak 2016 tarihinden önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden ayrılıp bir yabancı ülkeye giden ve bu tarihte saklı, yoklama kaçağı, bakaya veya firar durumunda olanların bedelli askerlik statüsünde askerlik mükellefiyetlerinin 6,000.-Stg. ödeyerek yerine getirilmesi düzenlenmiştir. Komitemiz, dünyayı etkisi altına alan Covid 19 salgınının henüz sona ermediğini göz önüne alarak hastalığın yayılımını önlemek ve birliklerdeki asker sayısını kontrol altında tutulması amacıyla bedelli askerlik mükellefiyeti kapsamını daha da genişleterek bedelli askerlik mükellefiyeti için öngörülen 1 Ocak 2016 tarihini bu Değişiklik Yasasının yürürlüğe girdiği tarih olarak değiştirmiş ve bedelini 5,500.-Stg. olarak yeniden belirlemiştir.

Madde yapılan bu değişiklikler ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Komitemiz, yükseköğrenime bağlı bedelli askerlik hizmetinin ikinci yarısının yerine getirilmesi ile ilgili kuralları düzenleyen ve Esas Yasaya yeni Geçici 5’inci Maddenin Eklenmesini öngören Tasarının 3’üncü maddesinde bedelli askerliğe başvuracak kişilere dövizin son zamanlarda yükselmesine bağlı olarak kolaylık sağlanması amacıyla ödemeleri gereken miktarı yeniden düzenlemiş ve maddeyi bu değişiklik ve teknik düzenlemeler ile birlikte oybirliğiyle kabul etmiştir.

Yükseköğrenime bağlı bedelli askerlik için istisna kuralını getiren ve Esas Yasaya Geçici 6’ncı maddenin eklenmesini öngören Tasarının 4’üncü maddesinde Komitemiz, pandemi döneminde gerek işini kaybetmiş olanlar gerekse ülkede kalmış olanların durumunu gözönüne alarak bu hakkı kazanacak olan kişilerin yurt dışında üç yıl çalışmış olmasının yeterli olacağı kuralını getirerek maddeyi bu değişiklik ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul etmiştir.

Komitemiz, özel statüler kapsamında olan kişiler için istisna kuralını getiren ve Esas Yasaya yeni 7’nci madde eklenmesini öngören Tasarının 5’inci maddesini yapılan teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul etmiştir.

Komitemiz, Tasarının yürürlüğe girişini düzenleyen 6’ncı maddesini aynen ve oybirliğiyle kabul etmiştir.

Tasarının tümü oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Komitemiz, Tasarının sunulan Rapor ışığında değerlendirilerek kabulünü oybirliğiyle Genel Kurula salık verir.

ASKERLİK (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Kısa İsim

59/2000

43/2002

59/2003

4/2004

5/2005

22/2008

28/2008

35/2009

13/2012

64/2014

6/2015

64/2017

65/2017

1. Bu Yasa, Askerlik (Değişiklik) Yasası olarak isimlendirilir ve aşağıda “Esas Yasa” olarak anılan Askerlik Yasası ile birlikte okunur.

Esas Yasanın Geçici 4’üncü Maddesinin Değiştirilmesi

2. Esas Yasa, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yurttaşlığı Devam Ederken Bir Başka Ülkede Askerlik Hizmeti Yapanlar veya Yurt Dışına Yerleşenler” yanbaşlıklı Geçici 4’üncü maddesinin (4)’üncü fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (4)’üncü fıkra konmak suretiyle değiştirilir:

“(4)

(A)

Her ne sebeple olursa olsun bu Değişiklik Yasasının yürülüğe girdiği tarihten önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ayrılıp bir yabancı ülkeye giden ve bu Değişiklik Yasasının yürürlüğe girdiği tarihte saklı, yoklama kaçağı veya bakaya durumunda olan ve müracaat tarihine kadar da saklı, yoklama kaçağı veya bakaya durumunda bulunan kişiler, eğitim koşulu aranmaksızın, yurtdışında 4 (dört) yıl çalıştıklarını belgelemeleri halinde, bu Değişiklik Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 12 (on iki) ay içerisinde başvurmak ve başvuru tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerine veya Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerine başvuruda bulunup 5.500 Stg. (Beş Bin Beş Yüz Sterlin) ödeme yapmak suretiyle askerlik yükümlülüklerini yerine getirebilirler. Bu fıkra kapsamında olup, meşru bir mazareti olmaksızın 12 (on iki) ay içerisinde başvurmayanlar ile başvuru tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeyenler bu haktan yararlanamazlar.

Ancak yurt dışında 4 (dört) yıl çalışma süresini tamamlamayan yükümlüler, her yıl yazılı olarak ASAL Şubeye başvurup bu Yasa kurallarına ve bulundukları ülke yasalarına uygun olarak askerlik ödevlerini tecil ettirerek her yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 120 (yüz yirmi) günü aşmamak kaydı ile kalabilirler. Bu yükümlüler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine her giriş ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden her çıkışlarında ASAL Şubeden alacakları tecil belgelerini yanlarında bulundurmak ve dördüncü yıl dolduktan sonra 12 (on iki) ay içerisinde başvurmak ve başvuru tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerine veya Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerine başvuruda bulunup 5.500 Stg. (Beş Bin Beş Yüz Sterlin) ödeme yapmak suretiyle askerlik yükümlülüklerini yerine getirebilirler. Bu fıkra kapsamında olup, meşru bir mazareti olmaksızın 12 (on iki) ay içerisinde başvurmayanlar ile başvuru tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeyenler bu haktan yararlanamazlar.

(B)

Yukarıdaki (A) bendi kapsamda olan kişilerin terhis işlemleri bu Yasanın 62’nci maddesinin (3)’üncü fıkrasında öngörüldüğü biçimde yapılır. Bu kapsamdaki kişilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine ilk defa giriş yaptıkları tarihten itibaren 120 (yüz yirmi) gün içerisinde ASAL Şubeye başvuru yapmaları gerekir. Meşru bir mazareti olmaksızın bu süreler içerisinde başvurmayanlar bu haktan yararlanamazlar.

Esas Yasaya Geçici 5’inci Maddenin

3. Esas Yasa, Geçici 4’üncü Maddesinden hemen sonra aşağıdaki yeni Geçici 5’inci Madde eklenmek suretiyle değiştirilir:

Eklenmesi

“Geçici Madde Yükseköğrenime Bağlı Bedelli Askerlik Hizmetinin İkinci Yarısının Yerine Getirilmesi

5. Bu Yasanın 15’inci maddesinde öngörülen koşulları yerine getirerek bedelli askerlik hakkını elde etmiş olup, bu Yasanın 17’nci maddesinin (2)’nci fıkrası kapsamındaki bir aylık mükellefiyet hizmetinin 15 günlük bölümünü 2,000 Stg (İki Bin Sterlin) ödeyerek yerine getirmiş olan kişilerden, geriye kalan yükümlülüğünü yerine getirmek maksadıyla 31 Aralık 2020 tarihine kadar ASAL Şubeye başvuranlar, 2,500 Stg (İki Bin Beş Yüz Sterlin) ödedikleri takdirde askerlik mükellefiyetini yerine getirmiş sayılırlar.”

Esas Yasaya Geçici 6’ncı Maddenin

4. Esas Yasa, yeni Geçici 5’inci Maddesinden hemen sonra aşağıdaki yeni Geçici 6’ncı Madde eklenmek suretiyle değiştirilir:

Eklenmesi

“Geçici Madde

Yükseköğrenime Bağlı Bedelli Askerlik İçin

İstisna

6. Bu Yasanın 15’inci madde kapsamındaki koşullarını yerine getirerek bedelli askerlik hakkını elde etmiş ve/veya 31 Aralık 2020 tarihine kadar bu hakkı kazanacak olan kişiler, yurt dışında 4 (dört) yıl çalışmış olma koşulu aranmaksızın ve 3 (üç) yıl çalışmış olması yeterli sayılarak, 31 Aralık 2020 tarihine kadar ASAL Şubeye başvuru yaptıkları ve 6,000 Stg (Altı Bin Sterlin) ödedikleri takdirde (tercih etmeleri halinde) askerlik mükellefiyetlerini yerine getirmiş sayılırlar.”

Esas Yasaya Geçici 7’nci Maddenin

5. Esas Yasa, yeni Geçici 6’ncı Maddesinden hemen sonra aşağıdaki yeni Geçici 7’nci Madde eklenmek suretiyle değiştirilir:

Eklenmesi

“Geçici Madde Özel Statüler İçin İstisna

7. Bu Yasanın 14’üncü maddesinde belirlenen özel statüler kapsamında olan kişiler, 31 Aralık 2022 tarihine kadar, (tercih etmeleri halinde) 1,000 Stg (Bin Sterlin) ödeyerek, mükellefiyet hizmetlerini yerine getirmiş sayılırlar.”

Yürürlüğe Giriş

6. Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER